ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Az Avtinet Szolgáltató Kft. üzleti ügyfelei számára készült Általános Szerződési Feltételek a GDPR csomagok és az Avtinet Kft. által nyújtott egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

1. Általános adatok

1.1 Szolgáltató neve:

Avtinet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Avtinet Kft.
A cég székhelye: 2230 Gyömrő, Tulipán utca 38.
Cégjegyzékszám: 13-09-193595
Adószám: 26341596-2-13
Képviselő: Benkőné Kókai Valéria
Email: iroda@avtinet.hu

Szerverszolgáltató:

Cégnév: Microsoft Corporation
Elérhetőség: One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA

Cégnév: MediaCenter Hungary Kft.
Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

1.2 A szolgáltatás honlapcíme: www.egeszsegugyi-gdpr.hu

A honlap használatának megkezdésével valamennyi igénylő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A honlapot minden igénybe vevő kizárólag a saját felelősségére használhatja.

1.3 Az Általános szerződési feltételek (ÁSZF) elérhetősége:

Az Avtinet Kft. (későbbiekben: Avtinet vagy Szolgáltató) fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. A Szolgáltató az ÁSZF módosításról értesítést küld valamennyi Előfizetőjének az Előfizető profil oldalán megadott e-mail címére. A módosítás az Avtinet honlapján és az online GDPR Dokumentumtár felületen elérhető ÁSZF menü pontban kerül közzétételre. Az Avtinet biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Előfizető számára a www.egeszsegugyi-gdpr.hu oldalon az Általános Szerződési Feltételek menüben folyamatosan elérhető és az Előfizető számára előhívható legyen.

1.4 Az Általános szerződési feltételek tárgyi és személyi hatálya:

Tárgyi hatály:

A Szerződés a Szolgáltató által biztosított GDPR csomagokra és egyéb szolgáltatásokra vonatkozik. A Szolgáltató az Előfizető részére egyrészről biztosítja a szolgáltatást és garantálja az Előfizető számára azt a kapacitást, amely ezt a szolgáltatást elérhetővé teszi; másfelől kedvezményeket biztosít, melyekre az Előfizető a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján átalánydíj megfizetésével jogosult.

Szolgáltató biztosítja, hogy a szolgáltatás a szerződéskötés időpontjától az Előfizető rendelkezésére áll. Az Általános szerződési feltételek az Avtinet Kft. által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza. Az ÁSZF nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF az Avtinet Kft. alábbi szolgáltatásira terjed ki:

A Szolgáltató az alább, külön nevesített szolgáltatások egyedi jellegére tekintettel elektronikus úton kötött szerződésben határozza meg a felek jogait és kötelezettségeit. Ezen szolgáltatások tekintetében az ÁSZF és az elektronikus úton kötött szerződés együttesen értelmezendő és alkalmazandó.

Személyi hatály:

Az Avtinet Kft. jelen ÁSZF-ben megnevezett szolgáltatásokat nyújt üzleti ügyfelek részére. Az Avtinet Kft. szolgáltatásai elérhető mindazok számára, akik gazdasági tevékenységük körében (nem fogyasztóként) érvényesen regisztrálnak az Avtinet weboldalán, valamint jog- és cselekvőképes személyek vagy gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: Előfizető). Előbbiek alapján jelen ÁSZF-re nem terjednek ki a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve egyéb, fogyasztókra vonatkozó jogszabályok rendelkezései. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény.

1.5 Alkalmazott fogalmak:

Igénylő: Az természetes vagy jogi személy, aki szerződést kíván kötni.

Előfizető: Az a személy vagy szervezet, aki vagy amely szakmája, önálló foglalkozása, gazdasági, üzleti tevékenysége, vagy jogszabályban meghatározott feladata körében veszi igénybe a szolgáltatást.

Szolgáltató: A Dokumentumtár üzemeltetője és a szerződésben nevesített szolgáltatások biztosítója. Avtinet Kft.

Felek: Előfizető és Szolgáltató.

Harmadik fél: Az Igénylőn, Előfizetőn, Szolgáltatón kívüli személy vagy szervezet.

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek.

Elektronikus úton kötött szerződés: A Szolgáltató által e- mail útján kiküldött, egyéni feltételek tartalmazó szerződés, amely az ÁSZF- fel együtt határozza meg a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

Adatkezelő: Az az Előfizető, aki a tevékenysége során kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés céljait és eszközeit.

Hűségnyilatkozat: Az Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezése, amelyben az Előfizető vállalja, hogy a szerződés Hűségidő alatt történő megszűnése egyes eseteiben a Hűségidőre tekintettel kapott kedvezményeket kötbérrel növelve megfizeti a Szolgáltatónak.

Hűségidő: A Hűségnyilatkozatban meghatározott időtartam. A Szerződés Hűségidő alatt történő megszűnése egyes eseteiben a Hűségidőre tekintettel kapott kedvezményeket az Előfizető köteles megfizetni a Szolgáltatónak, amin felül kötbérfizetési kötelezettsége is keletkezik.

2. Megrendelés

2.1 A megrendelés módja

A Megrendelő írásban (e-mail) vagy szóban, telefon útján igényelheti az Avtinet Kft. szolgáltatásait. A különböző GDPR csomagok megrendelésére csak írásban van mód a Szolgáltató honlapján.

2.2 A megrendelés menet

A Dokumentumcsomagok tekintetében:

Első lépés:

A Megrendelő kiválasztja a https://www.egeszsegugyi-gdpr.hu/gdpr-csomagjaink címen található szakterületének megfelelő Dokumentumcsomagot és megnyitja.

Második lépés:

A Dokumentumcsomag megnyitásával a Megrendelő számára megismerhetővé válnak a különböző GDPR csomagok díjai. A felületen a Megrendelő 4 féle csomag közül választhat, ezeket a megrendelem gomb megnyomásával igényelheti.

Harmadik lépés:

Az űrlap kitöltése és a nyilatkozatok megtétele után nyílik lehetőség a megrendelés elküldésére.

Negyedik lépés:

A Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásaként elektronikus levelet és díjbekérőt vagy számlát küld a Megrendelő által megadott e-mail címre.

A csomaghoz kapcsolódó szolgáltatások és a további szolgáltatások tekintetében:

Első lépés:

A megrendelő szóban vagy írásban, a Szolgáltató által megadott elérhetőségeken jelzi vásárlási szándékát.

Második lépés:

A Szolgáltató díjbekérőt és tájékoztató e-mailt küld a szolgáltatás megrendelésének módjáról, tartalmáról, díjáról és a számlázással és fizetéssel kapcsolatos információkról.

Harmadik lépés:

A megrendelés elküldése, amely egyben nyilatkozat az ÁSZF és az elektronikus úton kötött szerződés megismeréséről és elfogadásáról.

2.3 A szerződés megkötéséhez szükséges adatok listája

Megrendelő adatai:

Számlázási adatok:

Postázási cím:

Számlázás módja:

Nyilatkozat:

2.4 Adatok ellenőrzése

A Szolgáltató ellenőrzi az adatok valódiságát, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok nem felelnek meg a valóságnak vagy a Megrendelő tevékenysége jogsértő vagy nem fér össze a Szolgáltató által vallott értékekkel, a megrendelés elutasításra kerül.

Amennyiben a megrendelést elfogadja a Szolgáltató, abban az esetben megfelelően tájékoztatja a Megrendelőt az ÁSZF tartalmáról és annak pontos megismerési helyéről.

A jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást igénybe venni kívánó Megrendelő, valamint a Szolgáltató közötti előfizetői jogviszony az ÁSZF elfogadásával jön létre.

Amennyiben egyedi jellegű Szolgáltatást igényelt a Megrendelő, abban az esetben az előfizetői jogviszony az ÁSZF és az elektronikus úton kötött szerződés elfogadásával jön létre, ez esetben az ÁSZF (továbbiakban: Szerződés) és az elektronikus úton kötött szerződés együttesen határozzák meg a Felek jogait és kötelezettségeit.

2.5 A szerződés megkötése az igény bejelentését követően

A Szerződés az ÁSZF tartalmát megismerő és elfogadó nyilatkozattal jön létre. Az ÁSZF megismeréséről és hozzáférhetőségéről a Szolgáltató gondoskodik, az az alábbi címen: www.egeszsegugyi-gdpr.hu mindenki számára elérhető.

Egyedi jellegű szolgáltatások esetében mind az ÁSZF, mind az elektronikus úton kötött szerződés elfogadása szükséges.

Az ÁSZF elfogadása a vállalkozások közötti szerződéses jogviszonyt keletkeztet. Az ÁSZF-et a Szolgáltató elektronikus formában elérhetővé teszi a Megrendelőnek, biztosítva a szerződés megismerhetőségét és tárolhatóságát.

Az ÁSZF a kizárólag a GDPR csomagok tartalmáról rendelkezik, nem terjed ki a csomagokhoz kapcsolódó szolgáltatások és a további szolgáltatások tartalmára, azokat az elektronikus úton megkötött szerződés határozza meg.

2.6 A megrendelés visszaigazolása

A Megrendelő címére a megrendelés elküldését követően elektronikus formában visszaigazolást és díjbekérőt küld a Szolgáltató.

A visszaigazoló levél az alábbiakat tartalmazza:

Amennyiben a visszaigazoló e-mail a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Kizárt a visszaigazolási felelősség, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

3. A szolgáltatás díja

Az Avtinet Kft. csomag és szolgáltatás díjait a www.egeszsegugyi-gdpr.hu címen találja. A díjak tartalmazzák az általános forgalmi adót, a díjak a honlapon bruttó árként szerepelnek.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az árak módosítására, a díjak változásáról előre, elektronikus levél formájában értesíti az Előfizetőt. A Díjszabás módosítása elfogadottnak minősül, amennyiben az Előfizető ráutaló magatartásával a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

3.1 Hűségidő és Előfizetési kedvezmény

Az Avtinet Kft. szolgáltatásai tekintetében Hűségidő kikötésére jogosult. A Hűség igénybevételének feltételeiről, időtartamáról, tartalmáról, az érintettek köréről és a felmondás módjáról minden esetben a Szolgáltató dönt.

A Szolgáltató a Hűséggel érintett szolgáltatásokat csillaggal „*” jelöli meg. Szintén csillaggal jelölve rövid leírás formájában ad tájékoztatást az Avtinet a Hűség időtartamáról és a hozzá kapcsolódó kedvezmény mértékéről.

A Megrendelő a „Megrendelési űrlap” kitöltése során igényelheti a Hűségidőhöz kötött Előfizetői kedvezményt. A kedvezmény igénylésével a Megrendelő Hűségnyilatkozatot tesz és elfogadja az ÁSZF jelen pontjában szabályozottakat.

A Hűség és a hozzákapcsolódó kedvezmény a Szerződés felmondásával vagy a Hűségidő lejártával szűnik meg.

Amennyiben a Szerződés a Hűségidő lejárta előtt a Szolgáltató azonnali hatályú felmondásával, vagy az Előfizető által megszüntetésre kerül , úgy az Előfizető köteles a kedvezményeket megfizetni a Szolgáltató részére. Az Előfizető a Hűségnyilatkozattal és a Hűségnyilatkozat nélkül érvényes havidíj különbözetét, a Szerződés megkötésétől annak megszűnéséig számított minden megkezdett hónap vonatkozásában köteles megfizetni a Szolgáltatónak.

Ezen kedvezményeket a Szerződés megszűnését követő 15 napon belül kell visszafizetni a Szerződés megkötésétől számított, a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű kamattal.

Amennyiben az Előfizető a Hűségidő letelte előtt legalább 30 nappal nem mondja fel a Szerződést, úgy a Szerződés bármiféle külön nyilatkozat nélkül, automatikusan meghosszabbodik 12 hónappal.

3.2 Az előfizetési díjak fizetési módja

Az előfizetési díjat az Előfizető előre fizeti meg az Avtinet Kft. számára. A befizetett összeget a Szolgáltató tartja nyilván, és az Előfizető számára igény esetén elszámolást biztosít az aktuális egyenlegről. Az Előfizető a befizetést banki átutalással az Avtinet Kft. bankszámlájára, a számlán jelzett határidőig köteles kiegyenlíteni.

Az előfizetési díj a szerződés elfogadásának napjától fizetendő, azonban, ha a szolgáltatás megrendelése a hónap 18. napja után történik, akkor az a havi szolgáltatás díjmentes. A befizetett díj ellenében a Szolgálató minden Előfizetőnek egyéni Felhasználói fiókot biztosít, a fiók használatára csak a szolgáltatási díjat megfizető Előfizető jogosult, azt harmadik fél nem veheti igénybe. Az Előfizető saját fiókjába a szolgáltatás időtartama alatt korlátlanul beléphet, onnan az adatokat önmaga is bármikor lementheti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a díjak módosítására, ezen változásról a változás bevezetését megelőző 14 naptól korábban értesíti az Előfizetőket. Az új szolgáltatási díj a bejelentést követő hónaptól érvényes.

3.3 Díjtartozás

A díjfizetési kötelezettség 15 napon túli elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult az Előfizető által igénybe vehető szolgáltatást a díj beérkezésééig korlátozni, vagy felfüggeszteni.

4. Avtinet Kft. kötelezettségei

Az Avtinet az Előfizető számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatások működését.

Amennyiben az Avtinet az Előfizetőnek kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – a Szolgáltató felelőssége, hogy amennyiben az Előfizető az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy az Avtinet köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

Amennyiben az Előfizető késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt az Avtinet – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, az Avtinet köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az Előfizetőt.

4.1 Felelősségkorlátozás

Az Avtinet az Előfizető(k) magatartásáért más Előfizetőkkel, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.

Az Avtinet nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek az Előfizető számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött e-mailek megnyitása során keletkezett. Az Avtinet szintén nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Rendszer – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered.

Az Avtinet szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

A Rendszer és Weboldal tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve az Előfizetők által az Avtinet rendelkezésére bocsátott anyagokat, az Avtinet kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag az Avtinet előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A Rendszer és a Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A Rendszer és az Avtinet Weboldalon található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel.

A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

4.2 Kártérítései felelősség

Az Avtinet jelen szerződésben meghatározott előnyökre, illetve a díj nagyságára tekintettel kártérítési felelősséget legfeljebb 3 (azaz Három) havi díjnak megfelelő összeg erejéig.

5. Az Előfizető kötelezettségei

Az Előfizető köteles az Avtinet szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a szolgáltatás előfizetésidíját a Szolgáltatónak határidőre megfizetni. Előfizető köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani.

Előfizető kijelenti, hogy tisztában van a szolgáltatás(ok) jellegével és tartalmával, az(oka)t csak a GDPR-nek való megfelelés érdekében rendelt munkafüzet felhasználásra és feldolgozására alkalmazza. Illegális, személyiségi jogot, szerzői jogot és üzleti titkot sértő tartalmat nem dolgoz fel és nem tárol az Avtinet rendszerében. Harmadik félnek nem biztosít hozzáférést sem a munkafüzethez, sem az online dokumentumtárhoz.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Előfizető harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

Az Avtinet központi e-mail címére csak a szerződéssel, szolgáltatással, számlázással és panasszal kapcsolatos üzeneteket várjuk, a kéretlen tartalmú e-mailek küldőit írásbeli felszólítás után blokkoljuk.

6. A csomagok tartalma, a szolgáltatások terjedelme

Az Avtinet Kft. csomagjai elérhetőek az alábbi címen: https://www.egeszsegugyi-gdpr.hu/gdpr-csomagjaink

6.1 Alap csomag

Tartalmaz minden olyan dokumentumot ,amely az önálló munkához nélkülözhetetlen. A csomagot elektronikus levél útján, tömörített fájlként küldi meg a Szolgáltató a Megrendelő által megadott e-mail címre. A csomag feldolgozása és tárolása a Megrendelő feladata és felelőssége.

6.2 Online GDPR csomag

A csomag megvásárlásával az Előfizető jogosult az online GDPR Dokumentumtár hozzáféréséhez és használatához. A csomag tartalmazza a munkafüzetet, oktatási anyagot és a szakirányos dokumentumok jogszabályváltozás miatti frissítését 1 éves időtartamon keresztül.

A csomag tartalma nem terjed ki a munkafüzet feldolgozásához szükséges segítségre és támogatásra.

6.3 Bővített GDPR csomag

A Bővített GDPR csomag tartalmazza az Online GDPR csomagban biztosítottakat az ügyfélszolgálati segítséggel kiegészítve. A Szolgáltató az ügyfélszolgálati segítség keretén belül távoli, telefonos segítséget és útmutatást nyújt az Előfizetőknek. A Bővített csomag nem tartalmaz adatvédelmi tanácsadói támogatást, kizárólag technikai, a dokumentumtár működésével kapcsolatos segítséget tartalmaz.

A Bővített csomag és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás jellegéből fakadóan a Szolgáltató munkavállalói betekintést nyernek az Előfizetők által az online GDPR Dokumentumtárban kezelt adatokba. A Szolgáltató csak az előfizető kérelemre és csak a szükséges mértékben ismeri meg a kezelt adatokat, azokat nem hozza harmadik fél tudomására.

6.4 Támogató GDPR csomag

A csomag megvásárlásával az Előfizető jogosult az online GDPR Dokumentumtár hozzáféréséhez és használatához. A csomag tartalmazza a munkafüzetet, az ügyfélszolgálati segítséget, a tanácsadói támogatást, a frissítéseket és 10% kedvezményt az egyéb szolgáltatások igénybevétele estén. A kedvezmény többször felhasználható, nem átruházható és készpénzre nem átváltható. A kedvezmény automatikusan rögzítésre kerül minden kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetében.

A csomag nem tartalmazza adatvédelmi tisztviselői szolgáltatást, nem terjed ki az Adatvédelmi Tisztviselő törvény által előírt feladatainak teljesítésére.

A Támogató csomag és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás jellegéből fakadóan a Szolgáltató munkavállalói betekintést nyernek az Előfizetők által az online GDPR Dokumentumtárban kezelt adatokba. A Szolgáltató csak az előfizető kérelemre és csak a szükséges mértékben ismeri meg a kezelt adatokat, azokat nem hozza harmadik fél tudomására.

6.5 VIP csomag és az egyéb szolgáltatások

A VIP GDPR csomag és a Szolgáltató által biztosított csomaghoz kapcsolódó szolgáltatások és további szolgáltatások tartalmáról a minden esetben egyedi, elektronikus úton kötött szerződés rendelkezik.

7. A szolgáltatás módja és feltételei

7.1 A szolgáltatás módja

Az Alap GDPR csomag Megrendelői elektronikus levél útján, tömörített formátumban kapják kézhez a szükséges dokumentumokat tartalmazó munkafüzetet. Az Alap csomag nem terjed ki egyéb szolgáltatásra, nem jogosítja fel a Megrendelőt az online GDPR Dokumentumtár használatára.

A Szolgáltató által biztosított Online GDPR csomag, Bővített GDPR csomag, Támogató GDPR csomag és VIP GDPR csomag használatának előfeltétele, hogy az Előfizető rendelkezzen a Szolgáltató által készített GDPR alap dokumentumcsomaggal. A dokumentumcsomag a megvásárlásától számított egy éven belül bármikor letölthető, illetve ez alatt az Előfizető díjmentesen jogosult a dokumentumcsomag legfrissebb kiegészítéseire. A dokumentumcsomag kitöltése és megfelelő adatokkal való feltöltése az Előfizető feladata. A szolgáltatás igénybevétele telefonos kapcsolattartással történik.

A szolgáltatás tartama alatt a Szolgáltató - az Alap GDPRR csomag egyszeri vásárlóit kivéve - az Előfizető részére díjmentes online hozzáférést biztosít az Avtinet elektronikus GDPR dokumentumtár rendszeréhez. Az Előfizető részére e rendszerben biztosított a GDPR alkalmazásához nélkülözhetetlen dokumentumok és nyilvántartások kitöltése, kezelése, illetve tárolása.

7.2 Technikai feltételek

A szolgáltatásként biztosított saját fejlesztésű Rendszer web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A szoftverbe a www.egeszsegugyi-dgpr.hu weboldalon keresztül lehet bejelentkezni.

Bejelentkezés feltételei:

Munkavégzés feltételei:

8. Rendelkezésre állás

Az Avtinet garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít a szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt.

9. Adatmentés

Az Avtinet önmaga adatmentést nem végez az Előfizetői által rögzített adatokból. A szolgáltatáshoz tárhelyet biztosító tárhelyszolgáltató azonban a biztonságos adatmentéshez megfelelő technikai feltételekkel rendelkezik, általa a rendszerben tárolt összes adat időszakosan mentésre kerül, amelyből az adatbázis a Rendszer esetleges összeomlás utáni visszaállítására kerülhet. Ezért az adatmentésért az Avtinet felelősséget nem vállal; javasolja, hogy az esetleges adatvesztés elkerülése érdekében a dokumentációkban végzett módosítások után az Előfizető a Dokumentumtár használati utasítása szerint mentse le vagy nyomtassa ki és őrizze meg a módosított dokumentumokat.

10. Elérési jogosultságának kezelése

A Rendszer elérési jogosultságának kezelését az Előfizető által erre a célra kijelölt Adminisztrátor Felhasználó végzi. Az Adminisztrátor Felhasználó hozza létre a felhasználói jogosultságokat, ő módosítja az adatokat, ő aktiválja vagy inaktiválja a felhasználói fiókokat. Az Előfizető felelőssége saját felhasználói jelszavának biztonságos tárolása. Ezért, illetve az ebből eredő károkért az Avtinet semmilyen felelősséget nem vállal.

11. Titoktartás

Az Avtinet kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

Az Avtinet és az Előfizető a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.

Az Avtinet vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

Az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. Az Előfizetőt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

Az Avtinet az Előfizető által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Előfizetők azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. Az Előfizető személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.

Az Avtinet köteles az Előfizető által a rendszerbe rögzített adatokat az Előfizető kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben az Előfizető a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően az Avtinet az Előfizető által a rendszerbe rögzített adatokat 90 napig tárolja.

12. Adatbiztonság

A Szolgáltató és az Előfizető is gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag a szolgáltatás megfelelő működése céljával összefüggésben lehessen hozzáférni.

Az Avtinet gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról és fejlesztéséről.

Az Avtinet közvetlenül nem üzemeltet adatokat tároló eszközt. Ezt megbízott szolgáltató partnere teszi, aki az eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, továbbá gondoskodik annak fizikai védelméről is.

12.1 A szolgáltatás nyilvános helyen történő használata

Amennyiben az Előfizető a Rendszert nyilvános helyen (pl. internetkávézó stb.) használja, a Rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett az adatok védelme érdekében szükség van az Előfizető közreműködésére is.

Ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek az Előfizető által használt számítógéphez, az alábbi biztonsági lépéseket javasolt végrehajtani:

13. Betekintési garancia és GDPR megfelelőség

Szolgáltató tevékenysége során - a szolgáltatás teljesítésének érdekében - némely esetben, az Előfizető esetenkénti kérése és meghatalmazása alapján vagy az igényelt csomagban foglaltak szerint betekintést nyerhet az Előfizető által kezelt személyes adatokba, aki ezt tudomásul veszi és elfogadja. A Szolgáltató ezen tevékenysége alapfeltétele az ÁSZF-ben meghatározott Támogató, Bővített és VIP csomagok teljesítésének.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt Rendszer szolgáltatásának ellátása érdekében a Szolgáltató a később definiált Személyes Adatokba nyerhet betekintést az Előfizető (Adatkezelő) meghatalmazása alapján.

A Felek rögzítik, hogy a köztük fennálló szerződés tárgyát képező Bővített, Támogató és VIP szolgáltatás ellátásához elengedhetetlen a Szolgáltató részéről személyes adatokba való betekintés: A Szolgáltató a jelen szerződésből eredő jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez különösen, de nem kizárólagosan az Adatkezelőtől szolgáltatást igénylőknek és azok hozzátartozóinak, az Adatkezelő munkavállalóinak, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársainak, szerződéses partnereinek és esetenként a partner munkavállalóinak (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatait kezeli a szerződés fennállása alatt, annak teljesítéséhez szükséges ideig (a továbbiakban: Személyes Adat).

A Szolgáltató szavatolja, hogy a Személyes Adatok kezelésére irányuló gyakorlata megfelel a GDPR követelményeinek, továbbá a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja az érintettek megfelelő szintű védelmét és jogaik tiszteletben tartását.

A Szolgáltató biztosítja azt, hogy a Személyes Adatok kezelésére feljogosított személyek (munkatársak) titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak.

A Szolgáltató vállalja, hogy meghozza a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, garantálja a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot.

Szolgáltató a Személyes Adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításai alapján kezeli (ideértve személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára történő továbbítását is), kivéve akkor, ha az adatkezelést alkalmazandó jogszabály írja elő , amely esetben erről a jogi előírásról a Szolgáltató az Adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az értesítést az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.

14. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

15. A szerződés megszűnése

A Szerződést a szerződő felek a Szolgáltató által a szerződéskötést követően kibocsátott első számla teljesítési dátumától számítva határozatlan időtartamra kötik. A szerződést az Előfizető indoklás nélkül írásban 30 napos felmondási idővel felmondhatja.

Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha Előfizető a fizetési kötelezettségének Szolgáltató írásos felszólításai ellenére sem tesz eleget.

A szolgáltatás Előfizető részéről történő felmondása esetén az Avtinet az előre megfizetett, meg nem kezdett hónap szolgáltatási díját az Előfizető részére a feladó bankszámlaszámra visszajuttatja.

A Hűségnyilatkozatot tevő Előfizető esetében a jelen ÁSZF 3.1 pontjában foglaltak az irányadók.

A Rendszerben rögzített adatok tulajdonosa az Előfizető, így a szerződés bármely fél általi rendes felmondása esetén a bevitt adatok a szerződés megszűnéséig díjmentesen, az Előfizető által letölthetők. Erről a Szolgáltató értesítést küld az Előfizetőnek.

Amennyiben a szerződést az Avtinet díjtartozás miatt mondja fel, úgy az Előfizetőnek az adatok letöltésére a díjtartozás rendezése után van lehetősége.

16. Vitás kérdések rendezése

Előfizető esetleges panaszaival a Szolgáltatót az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel:

Az Avtinetnek és az Előfizetőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 60 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek Szolgáltató székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, mely

17. ÁSZF letöltése

A mindenkori hatályos és azt megelőző valamennyi ÁSZF elérhető és letölthető a www.egeszsegugyi-gdpr.hu/aszf címről.

Hatályos: 2018.10.17-től.
 

Korábbi ÁSZF verziók 1.0 (5/23/2018) 1.1 (9/24/2018)